Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja, izdaja 01.01.2014-veljavnost do preklica

 1. Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem(Slatin d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej opredeljena v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ceni , pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamacijah in reševanju sporov.

 2. V primeru, da se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca-Slatin d.o.o., razen v primeru ko je v pogodbi izrecno zapisana uporaba splošnih pogojev kupca

Osnovni podatki podjetja

3.  Podjetje:

Slatin, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Sedež: Brdinje 18 a, 2390 Ravne na Koroškem

Matična številka: 5692571

Davčna številka(zavezanec za ddv): SI 19007868

 

BANKA KOPER:

 • IBAN SI56 1010 004 6714 225
 • SWIFT/BIC: BAKOSI2X

POSOJILNICA/BANK PLIBERK:

 • IBAN AT53 3911701007049166
 • BIC: VSGJAT2K117

DELAVSKA HRANILNICA:

 • IBAN: SI56 6100 000 5927 435
 • SWIFT/BIC : HDELSI22

 

Ponudba

4.  Prodajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih meritev, ki jih opravi pooblaščena oziroma merilec prodajalca v tem primeru Slatin d.o.o.. Slatin d.o.o. v tem primeru odgovarja za dimenzijsko ustreznost elementov  in montažo pri adaptacijah.  V primeru novogradnje morajo biti odprtine pripravljene po navodilih merilca oziroma prodajalca, le v tem primeru  lahko proizvajalec odgovarja za opravljeno montažo. Obvezna postavka v merilnem listu mora biti » vagin ris«, ki mora pri novogradnjah tudi biti zagotovljen s strani investitorja objekta.  V primeru, da risa ni, monter ne odgovarja za montažne višine izdelkov.

5.  V primeru, da stranka/kupec meritve opravi sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačni meritev kupca, , bremenijo kupca v celoti.  V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene osebe prodajalca, nosi stroške napake prodajalec.  Kupec pri tem ni upravičen do povrnitve stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže. Podjetje Slatin, je dolžno odpraviti napako v najkrajšem možnem času.

6.  Vse ponudbe so informativne narave.

7.  Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila natančno pregledati ponudbo(preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatna pojasnila od prodajalca.  Kupec, po potrjeni ponudbi oziroma podpisani pogodbi ne more več zahtevati dodatnih pojasnil in po opravljeni dobavi in montaži nejasnosti ne morejo biti več predmet reklamacije. V kolikor ima kupec zahteve, ki jih gradbena fizika in strokovnost ne podpira in je prodajalec nanje kupca opozoril, pa kupec kljub temu vztraja  pri svojih zahtevah, prodajalec ne odgovarja za kakršnekoli odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s pravili gradbene stroke, si prodajalec pridržuje pravico do sprememb garancijskih pogojev.

Kot potrditev ponudbe se šteje:

 • plačilo avansa
 • pisna potrditev naročila
 • podpis pogodbe
 • izročitev sredstva zavarovanj
 • izpolnitev pogodbenih obveznosti
 • druga dogovorjena dejanja

Pri vseh navedbah se sklepa da je kupec ponudbo temeljito pregledal in da le ta ustreza njegovim zahtevam, ter da je seznanjen s vsemi pogoji poslovanja prodajalca. Vsi sporazumi , ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti v pisni obliki, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

8.  Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga najkasneje 24h po sprejemu ponudbe oziroma po potrditvi naročila a izključno v pisni obliki. V spremembe ki niso v roku se ne štejejo oziroma gredo stroški morebitnih sprememb v breme kupca.

9.  Veljavnost ponudbe je 30 dni oziroma v roku, ki ga določi prodajalec.

10.  Vse cene so v Evrih.  Cene po posamezni poziciji ne vsebujejo DDV, le ta je prikazan na koncu ponudbe.

11.  Splošna stopnja DDV znaša 22%.  Nižja stopnja DDV 9,5% se obračuna pri opravljanju storitev(demontaža in montaža elementov), na stanovanjskih objektih, katerih lastnih je fizična oseba, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120 m2, v enostanovanjski stavbi pa 250 m2.  V tem primeru mora kupec izpolniti izjavo in s podpisom jamči za verodostojnost navedenih podatkov.  Davčni zavezanci morajo pri uveljavljanju nižje stopnje DDV 9,5% , podati ustrezno prijavo.

 

Pogoji plačila

12. Plačilni pogoji prodajalca:

 • plačilo 8 dni po končani montaži ali odpremi
 • 60% avans ob naročilu in 40% 8 dni po končani montaži
 • 100% avans ob naročilu, pri tem se kupcu prizna 3% dodatni popust na celotno vrednost ponudbe
 • obročno plačilo(individualni pogoji)-minimalni znesek je obročno plačevanje je 1500€ brez DDV
 • >zavarovanje plačila z bančno garancijo, ki jo prejme prodajalec ob naročilu. Plačilo 8 dni po končani montaži

13. Znesek kupnine kupec nakaže na katerikoli TRR podjetja Slatin d.o.o., za sklic navedite 00 ter številko predračuna oziroma računa. Kupnino pa lahko kupec poravna tudi neposredno v salonih Slatin in na sedežu podjetja-oddelek računovodstvo. Pri zamudi plačila se obračuna zakonske zamudne obresti.

14.  Kupec ima pravico zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru prodajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji in v roku, ki izhajajo iz vsebine ponudbe ali računa. V primere neplačila ali zamude pri plačilu imate prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila in ne priznati dogovorjenih popustov v ponudbi oziroma pogodbi zaradi ne-izpolnjevanja plačilnih pogojev prodajalca.

15.  Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po ceniku oziroma po spremembi cen surovin na mednarodnem trgu.

Po dogovoru s prodajalcem se zaračunajo tudi dodatno naročena dela, ki jih ni v ponudbi in jih kupec naroči v času montaže(npr: letvice, zaključna zidarska dela, druga zidarska ali gradbena dela, odvoz starih oken, tesnenje…ipd)

16.  V primeru, da po želji kupca montaža poteka etapno, se kupcu lahko zaračunajo dodatni stroški dostave.  Riziko poškodb, ki lahko nastanejo pri skladiščenju izdelkov med samimi etapami montaže, nosi kupec.

17.  V Primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih dolžnosti, ima prodajalec lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna kupnine ali v celoti ne izpolni svojih pogodbenih oziroma naročniških obveznosti. Prodajalec ima pravico blago vzeti nazaj(velja samo za v celoti še me vgrajene elemente), brez da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru zaplembe blaga lahko pride do nepreklicne prekinitve pogodbe.  Po zaplembi blaga je podjetje Slatin pooblaščeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški, pa zaračunati stranki. Do plačila celotne kupnine je kupec z izdelki dolžen ravnati v skladu s pravili dobrega gospodarja.

Dobava

18.  Dobavni rok začne teči skladno s 7. členom splošnih pogojev poslovanja, ki je določen s strani prodajalca. Dobavni rok prodajalec določi skladno z navodili v poslovniku vodenja, ob upoštevanju ponudbe, dobavljivosti surovin in zasedenosti proizvodnje in montaže. Splošni dobavni rok je 4-8 tednov oziroma velja dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec pisno dogovorita v ponudbi oziroma pogodbi. Prodajalec je dolžan kupca od terminu montaže ali dobave obvestiti pisno ali po telefonu najmanj en dan pred izvedbo.

Prodajalec lahko podaljša rok v naslednjih primerih:

 • dejavniki višje sile
 • težav za materialom
 • razlogov na strani kupca

19.  V primeru da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca, se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila nastalih stroškov zaradi zamude pri dobavi, če seveda ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je neskladnost odpraviti v najkrajšem možnem času.

20.  Če želi kupec z lastnimi sredstvi odpeljati naročeno blago lahko to stori vsak delovni dan od 7.00-15.00 po predhodni najavi in izpolnitvi dogovorjenih oziroma pogodbenih obveznosti. V tem primeru prodajalec ne odgovarja za poškodbe nastale pri prevozu ali lastni montaži in tudi ni dolžan izdelkov vzeti nazaj.

21.   Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec izpolni vse svoje dogovorjene obveznosti.  V primeru da kupec ne izpolni pogojev v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.  Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, en dan po obvestilu prodajalca preide na kupca.

22.  Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken in vrat v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost.  V primeru da kupec naroči napačen izdelek ali da odstopa od drugih medsebojnih obveznosti smo kot prodajalec upravičeni zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki.  Vračilo napačnega izdelka(če je napaka storjena na strani kupca), ni mogoče.

23.   Kupec je dolžan blago pregledati takoj po dostavi ali montaži.  Ob ugotovitvi napak ali pomankljivosti mora le te reklamirani najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.  V primeru poškodbe-loma ob dostavi, se reklamacija upošteva le ob pisni prijavi kupca ob prevzemu.  Kasnejši lomi stekel , ki niso posledica prevoza ali vgradnje s strani prodajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekel neznan, ne more biti predmet reklamacije.

 

Montaža

24.  Prodajalec je dolžan kupca pravočasno obvestiti o montaži naročenih izdelkov. Če to ni posebej določeno v ponudbi ali pogodbi, je to najmanj 1  delovni dan pred pričetkom del. Kupec brez uskladitve termina s prodajalcem le tega ne more sam fiksirati. Ob montaži mora biti kupec obvezno prisoten ali mora biti namesto njega prisotna z njegove strani pooblašͥna oseba.  Po zaključku montaže je kupec dolžan skupaj z monterji opraviti kvalitetni prevzem izvedenih del  in izpolniti prevzemni zapisnik. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti, se morajo takoj zapisat na prevzemni zapisnik, v nasprotnem primeru se obravnava kot da so dela popolnoma gotova. Pred pričetkom del, je kupec dolžan podjetju Slatin priskrbeti načrte, vagin ris, podatke o tlaku, inštalacijah, ipd. v nasprotnem primeru, v primeru poškodb in nastalih stroškov, za posledice odgovarja kupec. Kupec je dolžan zagotoviti tudi el. Energijo, prost dostop, gradbene odre, lestve, razen če je drugače določeno v pogodbi.

Dolžnost kupca je ,da se pred pričetkom del seznani s potekom del in mora uskladiti vse detajle. Vsi dogovorjeni detajli, vgradna globina, tlak…se mora zapisati na prevzemni zapisnik in po opravljeni montaži ne more biti predmet reklamacije.

 

Garancija, vzdrževanje in navodila za uporabo

Garancijski list in navodila za uporabo

 

Reševanje sporov

25.  V primeru spora, se prodajalec in kupec dogovarjata sporazumno, v kolikor to ni mogoče se za to uporabi izvensodna mediacija. V primeru nadaljnjih sporov pa je za reševanje pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

 

Splošne določbe

26.  Podjetje Slatin d.o.o. si pridržuje pravice do sprememb v lastnih katalogih, cenikih, kalkulacijah, skicah, detajlih in vse drugih zadevah, ki ne vplivajo direktno na sam izdelek, brez predhodne napovedi ali obvestila stranki.

Veljavnost splošnih pogojev podjetja Slatin d.o.o. je 01.01.2014. veljavnost ni posebej opredeljena oziroma traja do preklica ali objave novih pogojev.


SLATIN d.o.o.
Proizvodnja oken, vrat, senčil, požarnih
sistemov, zimskih vrtov, steklenih fasad

 

p.e. obrtna cona Log Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem

+386 2 821 88 30 facebook
+386 2 821 88 31 twitter
info@slatin.si
© 2014 Slatin d.o.o.. Vse pravice pridržane.                                                             Pravno obvestilo   Politika zasebnosti   O avtorjih